Penjelasan Adawatul Istifham dan Contohnya

banner 468x60

Dalam pembelajaran bahasa Arab kita mengenal istilah kata tanya, atau Adawatul Istifham merupakan kata-kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kata tanya dalam bahasa Arab ini dapat digunakan ketika menanyakan sesuatu yang berakal maupun yang tidak berakal. Selain itu kata tanya ini juga dapat digunakan untuk menanyakan maksud atau tujuan tertentu.

Menurut Ibn Manzur kata Istifham berasal dari kata فَهِمَ – يَفْهَمُ – فَهْمًا  yang bererti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati, Imam Sibawaihi menambahkan yaitu sesuatu pengatahuan dengan menggunakan hati dan akal. Kemudian ia berubah menjadi fi‟il al-Mazid (kata kerja yang ketambahan huruf dari huruf aslinya) dengan ketambahan tiga huruf pada awal katanya yaitu ا س ت al-sudasi) yang mempunyai arti al-talab (permintaan), jadi istifham menurut bahasa adalah meminta pengetahuan.

Adapun pengertian istifham menurut istilah, menurut al-Zarkasyi istifham adalah mencari pemahaman tentang suatu hal yang tidak diketahui. Kesimpulannya adalah kata istifham adalah kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu hal yang dibutuhkan dan mempunyai maksud tertentu.

Mengulas kembali tentang Adawaatul Istifham (kata tanya). Perhatikan contoh di bawah ini:

۱. كَـمْ مَحْمُوْلاً لَكَ؟

۲. كَيْفَ حَالُكَ؟

۳. هَلْ عِنْدَكَ فِسْبُوك؟

٤. مَتَى تَسْتَرِي الكُمْبِيُوتِرُ؟

Kata yang bergaris bawah pada contoh di atas dalam ilmu bahasa Arab disebut Adawaatul Istifham atau kata tanya. Untuk lebih jelasnya perhatikan dengan seksama keterangan berikut:

  1. أَدَاوَةُ الأِسْتِفْهَام ialah huruf yang dipakai sebagai kata tanya.
  2. أَدَاوَةُ الأِسْتِفْهَام selalu terletak di awal kalimat tanya.
  3. Kalimat yang berunsur أَدَاوَةُ الأِسْتِفْهَام selalu diakhiri dengan tanda tanya (?)
  4. Huruf-huruf أَدَاوَةُ الأِسْتِفْهَام yaitu:
Makna Harful Istifham Makna Harful Istifham
Apa مَا/مَاذَا Di mana أَيْنَ
Siapa مَنْ Apakah هَلْ
Kapan مَتَى Berapa كَـمْ
Bagaimana كَيْفَ Kenapa لِمَاذَا

 

Dalam bahasa Arab, kata tanya banyak ditemukan diantaranya adalah; هَلْ / أَ (apakah), مَنْ (siapa), أَيَّةُ / أَيُّ (yang mana), مَتَى (kapan), أَيْنَ (dimana/kemana), كَيْفَ (bagaimana), كَمْ (berapa), لِمَاذَا (mengapa), dan لِمَنْ (punya siapa). Pengunaan kata tanya ini disesuaikan dengan fungsi dan makna

Related posts